Comenius
Poczta e-mail
Plan lekcji
Pracownie komputerowe
Godziny lekcyjne i przerwy obiadowe
Logopedyczne zadania dla dzieci!
szkolenia-bhp24.pl
Matematyczne ZOO
Uczeń zdolny

Programy do pobrania

Get Adobe Acrobat Reader

nAbór DO KLASY PIERWSZEJ SZKoły podstawowej nr 2

we włodawie

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2014) - objęte obowiązkiem szkolnym.

 

 

PRZYJĘCIE DZIECI OBWODOWYCH

 

Termin: od 1 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r. do godziny 15.00

 

·         Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie, dzieci zamieszkałe
w  obwodzie tej szkoły przyjmuje się z urzędu, na podstawie Zgłoszenia.

 

·         Wypełnione i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@sp2wlodawa.pl, a oryginał dostarczyć do szkoły nie później niż do 12.03.2021 r.


Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zgłoszonych do szkoły obwodowej, nastąpi 17 marca 2021 r.

 

PRZYJĘCIE DZIECI SPOZA OBWODU

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.

 

Termin: od 1 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r. do godziny 15.00

 

1.    Rodzic / opiekun prawny dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły ubiega się o przyjęcie do klasy pierwszej, na podstawie wniosku. Wypełniony
i podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych Wniosek należy złożyć
w sekretariacie
Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie lub przesłać na adres
e-mail: sekretariat@sp2wlodawa.pl, a oryginał dostarczyć do szkoły nie później niż do 12.03.2021 r.

 

Kandydaci do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmowani są na podstawie kryteriów, którym została przypisana określona liczba punktów. Kryteria przyjęć oraz odpowiadającą im liczbę punktów określił organ prowadzący w Uchwale nr XXXIV/172/17 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Włodawa.

Zgodnie z powyższą uchwałą w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów:

·      Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole – 5 punktów;

·      Bliższa droga dziecka do szkoły niż do jednostki w obwodzie której mieszka – 5 punktów;

·      Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole – 3 punkty;

·      W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 punkty;

·      Rodzic dziecka jest pracownikiem jednostki – 3 punkty.

 

2.    Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 17 marca 2021 r.

 

3.    Od 18 marca 2021 r. do 25 marca 2021 r. do godz. 15:00 należy potwierdzić chęć podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie w sekretariacie szkoły dokumentu „Potwierdzenia woli podjęcia nauki”.

 

4.    26 marca 2021 r., nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

 

 

 

 

 Przy zapisie proszę przedłożyć do wglądu:

dowód osobisty,
skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
nr PESEL dziecka.


Godło Polski

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Komisji Edukacji Narodowej

we Włodawie

ul. Kopernika 3
22-200 Włodawa

tel.: 82 572 13 45
fax: 82 572 21 28
e-mali:
sekretariat@sp2wlodawa.pl

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej Nr 2

we Włodawie

BANK PKO BP O/WŁODAWA
nr konta:
80 1020 1563 0000 5402 0105 0053

Linki

Urząd Miasta Kuratorium Oświaty
 MIEJSKA BIBLIOTEKA
PPP WŁODAWA
 WDK WŁODAWA
 MDK WŁODAWA
 ZSZ 1 LO II
 LO I
 SP3
 WF z KlASĄ
 EDUKACJA I KULTURA
 LOGOPEDYCZNE ZADANIA
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej

Ostatnia aktualizacja